1.Tài khoản mới đăng ký tại HXFX và kích hoạt là có thể tham gia hoạt động.
2.Phần thưởng hoạt động2.
3.Hướng dẫn nhận tiền thưởng

4.Cách thức kết toán tiển thưởng